Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu Akvaristika-FM

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád internetového obchodu www.akvaristikafm.cz,

provozovatel:

Akvaristika-FM, Tomáš Socha, IČ:65878329, se sídlem Novodvorská 3066, Frýdek - Místek,73801, hlavní činnost podnikání: Nákup za účelem prodeje, zapsaná na Živnostenském úřadě ve Frýdku – Místku,

dále jen Prodejce,

u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady

Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele.

Tento Reklamační řád Prodejce zpravidla přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu Zákona Spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči Prodejci, nejsou-li dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.

Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některé sortimenty zboží (výslovně označené Prodejcem) je poskytována záruka v délce 36 měsíců ode dne převzetí zboží.

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

2. POJMY

2.1. V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, nevyplývá-li výslovně něco jiného, následující význam:

a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese internetového obchodu www.akvaristikafm.cz

a rovněž k dostání v sídle internetového obchodu. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást Obchodních podmínek prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;

b) "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit internetovému obchodu za dodané Zboží. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;

c) "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. Obč.Z.

d) "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Prodejcem uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;

e) "Obchodní podmínky" znamená dokument Prodejce

f) "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Prodejci, který Prodejci došel ve smyslu § 43a odst. 2 Obč.Z;

g) "Obč.Z" znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;

h) "Reklamace" znamená uplatnění práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, případně za nedodání Zboží, vůči Prodejci;

i) "Prodejce" znamená Akvaristika-FM, Tomáš Socha , IČ:65878329, se sídlem: Novodvorská 3066, Frýdek - Místek,73801, hlavní činnost podnikání: Nákup za účelem prodeje zapsaná na Živnostenském úřadě ve Frýdku – Místku, která je v případě tohoto Reklamačního řádu v postavení prodávajícího;

j) "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který nakupuje Zboží za jiným účelem než za účelem podnikání s tímto Zbožím;

k) "Zákon" znamená jakýkoli právní předpis České republiky, který se týká vztahů mezi prodávajícím (Internetovým obchodem) a Kupujícím;

l) "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v katalog Prodejce ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v katalogu Prodejce.

j) "Provozovna" znamena místo, kde vykonává prodejce svou činnost . Adresa provozovny:Akvaristika-FM, Tomáš Socha, Areál VÚHŽ, Dobrá 240,DOBRÁ , 73951

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Rozpor s kupní smlouvou:

3.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Prodejce již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

3.1.2. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

3.1.3. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci u Prodejce. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v Provozovně Prodejce, na adrese: Akvaristika-FM, Areál VÚHŽ a.s., Dobrá 240, DOBRÁ, 73951.

3.1.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

3.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

3.2.1. Kupující je povinen při převzetí Zboží řádně toto zboží prohlédnout, zda nemá kvantitativní a nebo kvalitativní vady.

3.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem.

3.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v sídle Prodejce.

3.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

a) vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),

b) dokladem o koupi Zboží a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží k němuž byl záruční list dodán),

c) řádně vyplněným Reklamačním protokolem Prodejce (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Prodejci Kupujícím),

d) dokladem o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn., není firmou na odbornou montáž nebo servisem nebo osobou s oprávněním k provádění této činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži/aplikaci určeno a bylo použito.

3.2.3. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Prodejci.

 

4. POSTUP PŘI REKLAMACI

4.1 PRÁVA PRODEJCE

4.1.1. V případě uplatnění Reklamace Prodejce o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Prodejce. Prodejce je povinen vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

4.1.2.  Společnost může reklamaci posoudit:

a) přímo,

b) předáním dodavateli na posouzení,

4.1.3. Společnost zamítne Reklamaci v případě:

a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Prodejce podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,

b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,

c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,

d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn., nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).

4.2 POVINNOSTI PRODEJCE

4.2.1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

4.2.2. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Prodejce schopný tuto lhůtu dodržet, informuje Prodejce Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání Reklamace dodavateli Prodejcem z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.2.3. Prodejce v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

a) dodáním chybějícího Zboží,

b) odstraněním vad opravou Zboží,

c) výměnou Zboží,

d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,

e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.

4.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

4.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

4.2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přílohou reklamačního řádu je vzor Reklamačního protokolu

Zde: REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Copyright © www.akvaristikafm.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.akvaristikafm.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace